Formalności

Rekrutacja do przedszkola prowadzona jest przez cały rok w miarę wolnych miejsc.

Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest wypełnienie przez rodziców (prawnych opiekunów) „Karty zgłoszenia dziecka”, podpisanie Umowy (oba dokumenty dostępne do pobrania po prawej stronie), opłacenia opłaty wpisowej oraz dobry stan zdrowia dziecka.

Umowę rodzice podpisują osobiście w przedszkolu.

Opłaty stałe

Miesięczna opłata za pobyt dziecka w Przedszkolu wynosi 750 zł. Placówka zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości czesnego w uzasadnionych przypadkach.

Czesne obejmuje opłatę za pobyt dziecka w Przedszkolu wraz z wyżywieniem i wymienionymi zajęciami dodatkowymi bez względu na frekwencję dziecka.

Istnieje możliwość zapisania dziecka na 1/2 etatu, gdzie dziecko może przebywać w placówce w godz. 6.30 do 13.30, a opłata wynosi 550 zł miesięcznie bez możliwości odliczenia stawki żywieniowej z tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu.

W przypadku nieobecności dziecka zwracana jest dzienna stawka żywieniowa w wysokości 6 zł za każdy dzień.

Opłaty dodatkowe

Rodzice dzieci nowoprzyjętych do przedszkola wpłacają bezzwrotnie wpisowe w chwili podpisania umowy w wysokości 450zł ? opłata jednorazowa, celem rezerwacji miejsca w Przedszkolu z przeznaczeniem na fundusz rozwoju placówki.

We wrześniu pobierana jest jednorazowa opłata na ubezpieczenie dziecka przez cały rok szkolny i na podręczniki.

W miesiącu grudniu pobierana jest opłata na zorganizowanie zabawy mikołajkowej.

Możliwa jest organizacja wycieczek i wyjazdów (poza zapewnionymi w umowie) np. do Teatru za zgodą i opłaceniem wyjazdu przez rodziców.

Zapewnienie opieki nad dzieckiem po godz.18.00 wymaga wcześniejszego ustalenia z wychowawcą. Również opłata z tego tytułu (20zł za każdą rozpoczętą godzinę) dokonywana jest bezpośrednio do wychowawcy przy odbiorze dziecka.