Nasze przedszkole

Przedszkole Niepubliczne „Jagódki” jest placówką oświatowo – wychowawczą (przedszkole wpisane jest do ewidencji placówek niepublicznych pod numrem: 322 PN ).

Nadzór pedagogiczny nad naszym przedszkolem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.

Realizujemy Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego dla Przedszkoli i Oddziałów Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych zatwierdzoną przez MEN (obowiązuje od 1 września 2009).

Naszą misją jest nieograniczony, bezpieczny i radosny rozwój dzieci. Pokazujemy dzieciom świat jako miejsce nieograniczonych możliwości, dając im jednocześnie narzędzie w postaci umiejętności przyswajania różnorodnej wiedzy. Rozbudzamy w dzieciach ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość. Uczymy je asertywności jednocześnie pielęgnując ich poczucie własnej wartości. Wychowujemy je w szacunku, życzliwości i akceptacji siebie i innych. Przygotowujemy dzieci do wyrażania emocji, przeżywania sukcesów i radzenia sobie z porażkami. Zapewniamy dzieciom warunki do łączenia różnych form ekspresji poprzez wspierania ich działań twórczych. Gwarantujemy warunki do indywidualnego rozwoju dziecka w życzliwej atmosferze, we współpracy z rodziną i środowiskiem. Kierujemy się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka. W naszym przedszkolu dzieci czują się kochane, akceptowane i szczęśliwe oraz wiedzą, jak ważne są dla dorosłych.