Przedszkole

Przedszkole Niepubliczne „Jagódki” jest placówką oświatowo – wychowawczą (przedszkole wpisane jest do ewidencji placówek niepublicznych pod numrem: 322 PN ).

Nadzór pedagogiczny nad naszym przedszkolem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.

Realizujemy Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego dla Przedszkoli i Oddziałów Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych zatwierdzoną przez MEN (obowiązuje od 1 września 2009). Codzienna praca dydaktyczno-wychowawcza prowadzona jest w oparciu o program: ?Odkryjmy Montessori raz jeszcze…?. Jest to program wychowania przedszkolnego opracowany na podstawie założeń pedagogiki Marii Montessori.

M ateriał dydaktyczny, estetycznie wykonany, inspirujący do działania
O bserwacja nauczyciela niezbędna do wspierania postępów dziecka
N aturalny rozwój indywidualnych uzdolnień i cech osobowych
T wórcze myślenie i procesy nadające kształt osobowości
E dukacja ogólna dająca gruntowne podstawy do nauki w szkole
S amodzielność i wiara we własne siły
S zacunek do porządku oraz pracy własnej i innych
O toczenie odpowiednio przygotowane dla potrzeb i prawidłowego rozwoju dziecka
R ozwój koncentracji i ćwiczenie wytrwałości do ukończenia podjętego zadania
I ndywidualny tok nauki każdego dziecka zgodny z jego tempem rozwoju, możliwościami i zainteresowaniami